Návod k použití hodin-taháku

Návod k použití hodin-taháku

Hodiny-tahák s vestavěnou pamětí 2 GB a 4 GB jsou navrženy pro zobrazení textové informace, pro prohlížení snímků a videa, a zároveň i pro poslouchání zvukových nahrávek a rádia.

Souprava se skládá z hodin, kabelových sluchátek a nabíječky pro připojení k počítači.

Ve složce "Music" ("Music") jsou uloženy audionahrávky ve formátu mp3. Chcete-li změnit nastavení (hlasitost, ekvalizér), stiskněte tlačítko "M" (vpravo dole). Pro návrat do hlavního menu podržte tlačítko «M».

Složka "Video" ( "Video") obsahuje uložená videa.

V "Nehrávkách» ( "Recorder") je k dispozici nahrávání hlasových zpráv.

"FM tuner" ( "FM Radio") umožňuje poslech rádia.

Grafická informace je uložena ve složce "Obrázky" ( «Picture").

Sekce "Nastavení" ( "Settings") umožňuje nastavit čas a datum, dobu trvání podsvícení, můžete si vybrat i jazyk menu. Obsahuje také informace o využití paměťových karet a verzi firmwaru.

Ve složce "Text" ( "Text") jsou uloženy textové dokumenty. Chcete-li nastavit režim rolování stran, stiskněte tlačítko "M" a zvolte režim (manuální nebo automatický). V režimu Auto Scroll může být nastaveno rolování s prodlevou 5 až 90 sekund.

"Kalendář" ( "Kalendář") zobrazuje aktuální datum a den v týdnu.

Návod k obsluze

   Před použitím nabijte hodinky pomocí kabelu, který je součásti setu. Pro nabíjení zasuňte přípojku do konektoru 3,5mm a připojte si hodinky k počítači. Přístroj se rozpoznává jako vyměnitelný disk. Během nabíjení bliká informační kontrolka v pravém horním rohu obrazovky.

   Pro zapnutí hodin stiskněte a podržte tlačítko "Play". Na obrazovce se objeví úvodní obrázek a pak aktuální čas a datum. Chcete-li přejít do menu, stisknete libovolné tlačítko. Chcete-li vybrat požadovanou položku v menu, využijte tlačítek listování (vpravo) a tlačítka Play. Chcete-li vypnout hodiny, stiskněte a podržte tlačítko "Play".

   Důležité: V režimu zobrazení textového souboru je možnost snadného přepínání na zobrazení hodinek. Abyste to provedli, stiskněte tlačítko "M". Na displeji se zobrazí čas a datum. Pro návrat k prohlížení textu musíte vypnout a zapnout hodiny, a následně vybrat dokument.

Uložení souboru

Pro správné zobrazení dokumentu, musí být textový soubor uložen v určitém formátu. Zvolte "Uložit jako…“. V okně, které se otevře, zvolte "typ souboru" - "prostý text". To platí pro nové modely hodinek, které poskytujeme (zobrazují text ve formátu Word 2003, 2007, 2010). U starších modelů - v novém okně, které se otevře, vyberte složku, do které chcete dokument uložit (Výměnný disk => TXT). Dále, v "Název souboru" zadejte název dokumentu s příponou TXT; v drop-down menu "Uložit jako typ" vyberte "prostý text". Klepněte na tlačítko "Uložit". V okně "Převést soubor" si změňte kódování textu z "Windows (výchozí)" na "jiné". Tím se aktivuje seznam kódování vpravo; zvolte "Azbuka (Windows)" nebo "Unicode". Klikněte na tlačítko OK.

Při ukládání potřebných snímku, ujistíte se, že odpovídají rozlišení obrazovky hodin. Změňte velikost obrázku na 128 x 128 pixelů (v programu Adobe Photoshop). Uložte obrázek ve formátu JPEG do šložky Removable Disk => PHOTO.

Hodně štěstí!       

 

Руководство для часов-шпаргалки.

Часы-шпаргалка со встроенной памятью 2 ГБ предназначены для получения текстовой информации, для просмотра изображений и видео, а также прослушивания аудиозаписей и радио.

   Комплект состоит из часов, проводных наушников и зарядного устройства для подключения к компьютеру.

В папке «Музыка» (“Music”) сохраняются аудиозаписи в формате mp3. Для настройки параметров (громкости звука, эквалайзера) нажмите кнопку “M” (справа внизу). Для возврата в главное меню удерживайте кнопку “M”.

Папка «Видео» (“Video”) содержит сохраненные видеоролики.

В разделе «Записи» (“Recorder”) доступна запись голосовых сообщений на диктофон.

«FM-тюнер» (“FM Radio”) позволяет прослушивать радио.

Графическая информация сохраняется в папке «Изображения» (“Picture”).

Раздел «Настройки» (“Settings”) позволяет настраивать время и дату, продолжительность подсветки экрана, выбирать язык интерфейса, а также содержит сведения об использовании карты памяти и версии прошивки.

В папке «Текст» (“Text”) находятся сохраненные текстовые документы. Чтобы установить режим прокрутки страниц, нажмите кнопку “M” и выберите режим, ручной или автоматической. В автоматическом режиме можно настроить прокрутку  с задержкой от 5 до 90 секунд.

«Календарь» (“Calendar”) отображает текущую дату и день недели.

 

Инструкция по эксплуатации

   Перед использованием зарядите часы при помощи провода, поставляемого в комплекте. Для этого вставьте штекер в разъем 3,5 мм и подключите часы к компьютеру. Устройство распознается компьютером как съемный диск. В процессе зарядки мигает индикатор в верхнем правом углу экрана-циферблата.

   Для включения часов нажмите и удерживайте кнопку “Play”. На экране появится приветственная заставка, а затем текущее время и дата. Для перехода к меню нажмите любую кнопку. Для выбора необходимого пункта меню воспользуйтесь кнопками перемотки (справа) и кнопкой “Play”. Чтобы выключить часы, необходимо нажать и удержать кнопку “Play”.

Важно: В режиме просмотра текстового файла есть возможность перехода в режим часов. Для этого нажмите кнопку “M”. На экране высветится время и дата. Чтобы вновь вернуться к просмотру текста, следует выключить и включить часы и выбрать документ.

 

Сохранение файла

   Для правильного отображения документа при просмотре текстовый файл необходимо сохранить в определенном формате. Выберите «Сохранить как…». В открывшемся окне нужно выбрать "тип файла" - "Обычный текст". Это для новых моделей часов шпаргалки, которые у нас есть (они читают формат Word 2003, 2007,2010). Для старых моделей - в новом открывшемся окне выберите папку, в которой необходимо сохранить документ (Съемный диск => TXT). Далее в поле «Имя файла» введите название документа с расширением .txt; в поле «Тип файла» в выпадающем меню выберите «Обычный текст». Нажмите «Сохранить». В появившемся окне «Преобразование файла» поменяйте кодировку текста с “Windows (по умолчанию)” на «Другая». При этом активируется список кодировок справа; выберите «Кириллица (Windows)» или «Юникод». Нажмите ОК.

   При сохранении изображений нужно следить, чтобы они соответствовали  разрешению экрана часов. Для этого измените размер изображения на 128×128 пикселей (в программе Adobe Photoshop). Сохраните изображение в формате JPEG в папке Съемный диск => PHOTO.